تست پاورپک هیدرولیک در مرحله تحویل آن

تست پاورپک هیدرولیک در مرحله تحویل آن

پس از اتمام طراحی، تهیه نقشه های اجرای و ساخت و مونتاژ پاورپک هیدرولیک و تجهیزات الکتریکی کنترلی آن ( تابلو برق کنترل پاورپک ) و در زمان تحویل سیستم هیدرولیک به مشتری، باید آن را تست عملکردی نموده و پس از کسب اطمینان کامل از عملکرد سیستم، آن را تحویل خریدار نمود. تست دقیق عملکردی پاورپک هیدرولیک سبب می گردد که هم سازنده پاورپک و هم چنین خریدار سیستم اطمینان خاطر از اتمام صحیح پروژه داشته باشند. یک سیستم هیدرولیک را می توان به دو روش تست کرده و تحت آزمون عملکردی قرار داد. در برخی مواقع هر دو روش و در برخی موارد دیگر فقط انجام یکی از روش های تست کافی است.

تست پاورپک هیدرولیک در مرحله تحویل آن ( تست و آزمون عملکرد پاورپک هیدرولیک قبل از تحویل به مشتری )

  • تست و آزمون عملکرد سیستم هیدرولیک در آزمایشگاه: با استفاده از ابزارها و سنسور های اندازه گیری دبی سیال، فشار سیال و دمای سیال در هر نقطه مشخص از سیستم هیدرولیک می توان مشخصات و پارامترهای سیالی و هیدرولیکی سیستم هیدرولیک را اندازه گیری نموده و میزان تطابق و یا عدم تطابق آن با مشخصات طراحی را بررسی نمود. نیز با شبیه سازی کارکرد سیستم هیدرولیک می توان ترتیب عملیاتی کارکرد اجزا و شیرهای هیدرولیک روی سیستم را بررسی نمود.
  • تست و آزمون میدانی عملکرد سیستم هیدرولیک بر روی ماشین اصلی و در کارگاه: سیستم هیدرولیک را در کارگاه و در کنار ماشین اصلی ( ماشینی که سیستم هیدرولیک برای آن ماشین طراحی شده است ) قرار داده و مطابق نقشه ها و مدارک فنی موجود سیستم هیدرولیک را به ماشین متصل نموده و با راه اندازی ماشین و سیساتم هیدرولیک صحت و سقم کارکرد سیستم هیدرولیک را بررسی می نمایند.

نکات کلیدی پاورپک هیدرولیک، تست پاورپک هیدرولیک

شرکت مهندسی رایان هیدرولیک سام

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان ۲۲ بهمن – چهار راه قطران – پاساژ عمران – طبقه زیر همکف – پلاک ۳۲

تلفن : ۳۴۴۲۹۰۶۹ – ۳۴۳۹۱۴۴۹ ( ۰۴۱)               تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲  –   ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲   

  sale@rhsahand.com              azarniaiy@Gmail.com