سیستم هیدرولیک

سیستم هیدرولیک یک مفهوم و عنوان کلی در مهندسی مکانیک و صنایع ماشین سازی است و به مجموعه قطعات و تجهیزات هیدرولیک به کار رفته در یک ماشین و تججهیز صنعتی اطلاق می شود.

  طراحی مهندسی و ساخت سیستم های هیدرولیک صنعتی نوع ساده (On / Off) و سرو (Servo / Proportional)

  طراحی و ساخت سیستم های الکتریکی و الکترونیکی کنترل و راه اندازی سیستم های هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام (RHS Company) بهترین راه حل های مهندسی در زمینه طراحی مهندسی و ساخت سیستمهای هیدرولیک صنعتی را برای کاربردهای گوناگون صنعتی ارائه می نماید. شناخت دقیق بخش مکانیکی ماشین و مکانیزم های حرکتی آن، محاسبات دقیق مشخصات مکانیکی ماشین شامل سرعت ها، شتاب ها، نیرو ها و گشتاور ها و نیز نقاط و فرآیندهای کنترلی تعریف شده برای ماشین از اطلاعات اولیه و مهم است که برای طراحی و ساخت سیستمهای هیدرولیک بسیار ضروری و حیاتی است. فرآیند و کار طراحی یک سیستم هیدرولیکی متفاوت از طراحی قطعات و سیستم های مکانیکی است. در طراحی سیستمهای هیدرولیک باید ابتدا مدار هیدرولیک (Hydraulic System Circuit) تحلیل و طراحی گردد و پس از آن است که امکان ادامه و تکمیل طراحی سیستم هیدرولیک مهیا می شود. اکثر قریب به اتفاق قطعات و مجموعه های هیدرولیکی، اجزا آماده و استاندارد می باشند و طراحی باید بتواند بهترین و مناسب ترین قطعات مورد نیاز مدار طراحی شده را از کاتالوگ شرکت های سازنده انتخاب نماید. فقط برخی قطعات هیدرولیک از جمله جک های هیدرولیک، مخزن، بلوک های نصب شیر های هیدرولیک، شاسی و استند های نصب سیستمهای هیدرولیک به صورت مجزا طراحی شده و ساخته می شوند. هرچند که سیستم الکتریکی و الکترونیکی کنترل و کاراندازی جزء بخش های اصلی سیستمهای هیدرولیک محسوب نمی شوند ولی شرکت های سازنده سیستمهای هیدرولیک عمدتا تابلو برق کنترل سیستمهای هیدرولیک را نیز خود طراحی می نمایند. 

سیستم هیدرولیک