مبانی طراحی یونیت هیدرولیک

مبانی طراحی یونیت هیدرولیک

در هر پروژه طراحی و ساخت یک سیستم هیدرولیک توجه به برخی نکات فنی ضروری است تا در نهایت سیستم هیدرولیک ساخته از کارایی و کیفیت مناسب و قابل قبول برخوردار باشد. این نکات و الزامات فنی از مشخصات اجباری سیستم هیدرولیک هستند که از طراحی ماشین استخراج می گردد.

لازم است تمام موارد و نکات فنی قبل از طراحی سیستم هیدرولیک مورد مطالعه و بررسی کامل قرار گیرد. در این نوشتار به بررسی کلی الزامات طراحی یونیت هیدرولیک تحت عنوان مبانی طراحی یونیت هیدرولیک پرداخته می شود.

مهم ترین نکات فنی و الزامی برای طراحی و ساخت یک یونیت هیدرولیک به شرح زیر می باشد:

  • نوع ماشینی که سیستم هیدرولیک برای آن طراحی می گردد.
  • استانداردهای اجباری و اختیاری ناظر بر عملکرد ماشین، سیستم هیدرولیک و سیستم کنترل ماشین مشخص گردند.
  • فلوچارت و مراحل عملیاتی ماشین
  • همزمانی و یا عدم همزمانی عملگرها
  • نوع عملگرها
  • تحلیل دقیق مکانیکی ماشین شامل محاسبه نیروهای استاتیکی و دینامیکی و نیز مشخصات سینماتیکی عملگرهای هیدرولیکی ماشین
  • شرایط محیطی محل نصب و کارکرد سیستم هیدرولیک ماشین
  • دیاگرام زمان بندی کارکرد سیستم هیدرولیک، مدت زمان کارکرد پیوسته ماشین و پاورپک هیدرولیک و فاصله توقف بین دو مرحله زمانی کارکرد پیوسته ماشین
  • سیستم کنترل مورد نیاز و در نظر گرفته شده برای ماشین و پاورپک هیدرولیک
  • ملاحظات و محدودیت های اقتصادی که مجبور به رعایت آنها در ساخت سیستم هیدرولیک می باشیم.

ممکن برخی نکات فنی نیز در طراحی پاورپک هیدرولیک نیاز باشد که مخصوص یک پروژه خاص بوده و در این نوشتار اشاره نشده است.

پاورپک هیدرولیک، مبانی طراحی یونیت هیدرولیک

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان ۲۲ بهمن – چهار راه قطران – پاساژ عمران – طبقه زیر همکف – پلاک ۳۲

تلفن : ۳۴۴۲۹۰۶۹ – ۳۴۳۹۱۴۴۹ ( ۰۴۱)               تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲  –   ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲   

کارگاه: تبریز – بازار آهن

WhatsApp: +98 914 414 2432          Telegram: +98 914 414 2432                   Linkedin: RHS Company

sale@rhsahand.com                                     azarniaiy@Gmail.com

فروشگاه هیدرولیک رانش: تبریز – خیابان ۲۲ بهمن – چهار راه قطران – پاساژ عمران – طبقه زیر همکف – پلاک ۳۲

تلفن : ۳۴۴۲۹۰۶۹ – ۳۴۳۹۱۴۴۹ ( ۰۴۱)                                تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲  –   ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳