پاورپک هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام طراح و انواع سازنده پاورپک هیدرولیک برای مصارف و کاربردهای مختلف صنعتی و تحقیقاتی می باشد. تحلیل عملیات ماشین، طراحی، ساخت و تست عملکرد، مراحل چهارگانه مهندسی و ساخت یک یونیت هیدرولیک قبل از نصب و راه اندازی آن می باشند. یونیت هیدرولیک و پاوریونیت هیدرولیک نیز از دیگر عناوین بکار رفته در مورد پاورپک هیدرولیک می باشند. طراحی مدار، محاسبات هیدرولیکی، سایزینگ اجزای مدار، تهیه نقشه های اجرایی و پارت لیست اجزای مصرفی مدار مراحلی هستند که در طراحی و ساخت پاوریونیت هیدرولیک انجام می گردد.

پاورپک هیدرولیک ( طراحی مهندسی، تحلیل و ساخت )

   طراحی، ساخت و راه اندازی پاورپک هیدرولیک برای کاربردهای گوناگون صنعتی و تحقیقاتی با کنترلرهای عادی و پروپرشنال

   طراحی، ساخت  و تامین مینی پاورپک هیدرولیک برای استفاده در مکان هایی با فضای کم

   طراحی و ساخت سیستم کنترل الکتریکی و الکترونیکی ( تابلو برق ) برای بکارگیری و کاراندازی یونیت هیدرولیک

 

پاورپک هیدرولیکاصول کلی اجرای پروژه های مهندسی و ساخت تجهیزات هیدرولیکی و صنعتی در شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام: اولین گام در طراحی و ساخت یک پاوریونیت هیدرولیک، شناخت دقیق ماشینی است که قرار است برای آن ماشین یونیت هیدرولیک ساخته شود. مکانیزم حرکتی و اجزای محرک آن، سرعت های کاری و نیروی عملکرد هر عضو، سیکل عملیاتی، همزمانی کارکرد اجزای ماشین، نحوه کنترل، عمر مفید مورد انتظار، شرایط محیطی محل کارکرد ماشین و پاوریونیت پارامترهایی هستند که در این خصوص دارای اهمیت فراوانی هستند. البته ممکن است متناسب با دیگر شرایط خاص، پارامترهای دیگری نیز مطرح شوند. تیم مهندسی شرکت رایان هیدرولیک سام، تمامی موارد فوق را قبل از اقدام به طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند. طراحی اولیه چیدمان اجزای هیدرولیکی مدار و اینکه برای رسیدن به هدف مشخص عملکردی پاورپک هیدرولیک، کدام اجزا و المانهای هیدرولیکی نیاز هستند از مهمترین مراحل طراحی پاوریونیت هیدرولیک می باشد. در ساخت یونیت هیدرولیک نیز با توجه به شرایط کاری یونیت، خواست خریدار و همچنین مسایل اقتصادی از برندهای گوناگونی استفاده می گردد. همراه با تمام پروژه های انجام شده مدارک و مستندات فنی پروژه تحویل خریدار محترم می گردد.