یونیت هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام طراحی مهندسی و ساخت یونیت هیدرولیک و تجهیزات جانبی یونیت و سیستم های هیدرولیکی را برای کاربردهای گوناگون صنعتی و تحقیقاتی و بر اساس اصول و مبانی مهندسی هیدرولیک و کنترل انجام می دهد. شناخت کامل  و دقیق بخش های مکانیکی و مکانیزم های حرکتی ماشین مهمترین اصل قبل از طراحی یونیت هیدرولیک می باشد.

این شناخت عبارت از تحلیل و آنالیز دقیق و موشکافانه مشخصات مکانیکی ماشین شامل حرکت های اجزای ماشین و مقادیر پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی آن اجزا و نیز مشخصات کنترلی ماشین شامل ویژه گی های الکتریکی و الکترونیکی آن می باشد.

پاورپک هیدرولیک و پاوریونیت هیدرولیک نیز اصطلاحات رایجی هستند که در مورد یونیت هیدرولیک بکار گرفته می شوند.

 طراحی مهندسی و ساخت یونیت هیدرولیک   

   طراحی مهندسی و ساخت و راه اندازی یونیت هیدرولیک با کنترل های عادی و پروپرشنال   (Conventional & Proportional Systems) بر اساس نیاز ماشین

   طراحی مهندسی و ساخت سیستم های هیدرولیک هوشمند و نیز تجهیزات جانبی سیستم های هیدرولیک برای کاربردهای صنعتی و تحقیقاتی و آزمایشگاهی

   طراحی و ساخت بلوک هیدرولیک استاندارد و غیر استاندارد ( بلوک هیدرولیک برای کاربردهای ویژه ) برای نصب اجزای پاورپک هیدرولیک  

   طراحی و ساخت سیستم های کنترل الکتریکی و الکترونیکی برای بهره برداری یونیت هیدرولیک   

یونیت هیدرولیکاصول کلی اجرای پروژه های مهندسی و ساخت هیدرولیک صنعتی در شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام: اولین گام در طراحی و ساخت یک پاوریونیت هیدرولیک، شناخت دقیق ماشینی است که قرار است برای آن ماشین پاورپک هیدرولیک ساخته شود. البته ممکن است متناسب با دیگر شرایط خاص، پارامترهای دیگری نیز مطرح شوند. تیم مهندسی شرکت رایان هیدرولیک سام، تمامی موارد فوق را قبل از طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک مورد بررسی قرار می دهند. طراحی اولیه چیدمان اجزای هیدرولیکی مدار و اینکه برای رسیدن به هدف مشخص عملکردی پاورپک هیدرولیک، کدام اجزا و المانهای هیدرولیکی نیاز هستند از مهمترین مراحل طراحی پاوریونیت هیدرولیک می باشد. در ساخت پاوریونیت هیدرولیک نیز با توجه به شرایط کاری پاورپک، خواست خریدار و همچنین مسایل اقتصادی از برندهای گوناگونی استفاده می گردد. همراه با تمام پروژه های انجام شده مدارک و مستندات فنی پروژه تحویل خریدار محترم می گردد.