یونیت هیدرولیک

شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام سازنده یونیت هیدرولیک و سیستم های هیدرولیکی بر پایه اصول و مبانی مهندسی هیدرولیک و کنترل می باشد. تحلیل فلوچارت و ترتیب عملیات حرکتی ماشین، محاسبه نیروهای مکانیکی ماشین شامل نیرو های استاتیکی و دینامیکی اعمال شده روی عملگرهای هیدرولیکی، تحلیل سینتیکی ماشین، محاسبات فنی و سایزینگ عملگرها و طراحی دیاگرام مدار هیدرولیک، ساخت و تست عملکرد سیستم هیدرولیک، مراحل اصلی مهندسی و ساخت یک یونیت هیدرولیک قبل از نصب و راه اندازی آن می باشند.

پاورپک هیدرولیک و پاوریونیت هیدرولیک نیز اصطلاحات رایجی هستند که در مورد یونیت هیدرولیک بکار گرفته می شوند.

 طراحی مهندسی و ساخت یونیت هیدرولیک   

   طراحی مهندسی و ساخت و راه اندازی یونیت هیدرولیک با شیرهای عادی و پروپرشنال   (Conventional & Proportional Systems) 

   طراحی مهندسی و ساخت سیستم های هیدرولیک و تجهیزات جانبی هیدرولیک برای کاربردهای صنعتی و تحقیقاتی

   طراحی و ساخت بلوک هیدرولیک استاندارد و غیر استاندارد ( بلوک هیدرولیک برای کاربردهای ویژه )   

   طراحی و ساخت سیستم کنترل الکتریکی و الکترونیکی برای بهره برداری نهایی یونیت هیدرولیک   

یونیت هیدرولیکاصول کلی اجرای پروژه های مهندسی و ساخت هیدرولیک صنعتی در شرکت مهندسی و ساخت رایان هیدرولیک سام: اولین گام در طراحی و ساخت یک پاوریونیت هیدرولیک، شناخت دقیق ماشینی است که قرار است برای آن ماشین پاورپک هیدرولیک ساخته شود. مکانیزم حرکتی و اجزای محرک آن، سرعت های کاری و نیروی عملکرد هر عضو، سیکل عملیاتی، همزمانی کارکرد اجزای ماشین، نحوه کنترل، عمر مفید مورد انتظار، شرایط محیطی محل کارکرد ماشین و پاوریونیت پارامترهایی هستند که در این خصوص دارای اهمیت فراوانی هستند. البته ممکن است متناسب با دیگر شرایط خاص، پارامترهای دیگری نیز مطرح شوند. تیم مهندسی شرکت رایان هیدرولیک سام، تمامی موارد فوق را قبل از اقدام به طراحی و ساخت پاورپک هیدرولیک به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند. طراحی اولیه چیدمان اجزای هیدرولیکی مدار و اینکه برای رسیدن به هدف مشخص عملکردی پاورپک هیدرولیک، کدام اجزا و المانهای هیدرولیکی نیاز هستند از مهمترین مراحل طراحی پاوریونیت هیدرولیک می باشد. در ساخت پاوریونیت هیدرولیک نیز با توجه به شرایط کاری یونیت، خواست خریدار و همچنین مسایل اقتصادی از برندهای گوناگونی استفاده می گردد. همراه با تمام پروژه های انجام شده مدارک و مستندات فنی پروژه تحویل خریدار محترم می گردد.